Làm thế nào để Người bảo vệ Nhân quyền được hỗ trợ và bảo vệ trong công việc?

Thực tế vi phạm nhân quyền nghiêm trọng nhất tiếp tục giáng xuống những người bảo vệ nhân quyền đã cho thấy còn rất nhiều việc phải làm để hỗ trợ vai trò của họ và bảo vệ họ khỏi bị tổn hại. Chương này cung cấp một số gợi ý hành động có thể được thực hiện để thi hành Tuyên ngôn và do đó hỗ trợ và bảo vệ những người bảo vệ nhân quyền ở cấp địa phương, quốc gia, khu vực và quốc tế. Những đề nghị này được gửi đến các nước, người bảo vệ nhân quyền, xã hội dân sự, Liên Hiệp Quốc và, trong một số trường hợp, khu vực tư nhân và các tác nhân khác. Các gợi ý này không phải là một danh sách đầy đủ của những gì có thể được thực hiện, nhưng nó cung cấp một cơ sở, qua đó các hoạt động và chiến lược cụ thể hơn có thể được phát triển theo nhu cầu của từng khu vực và quốc gia. Các đề xuất khác bao gồm:

❖ Cơ sở pháp lý cho công việc của người bảo vệ nhân quyền và bảo vệ họ, bao gồm cả quyền tự do ngôn luận và tự do lập hội;❖ Bảo vệ bởi pháp luật và tòa án trong thực tế;

❖ Tiếp cận đào tạo và thông tin;

❖ Vai trò của chính quyền quốc gia và địa phương và của LHQ, và lực lượng ảnh hưởng của khu vực tư nhân;

❖ Giám sát và phổ biến thông tin về tình hình của những người bảo vệ nhân quyền thông qua các phương tiện truyền thông và các mạng lưới xã hội dân sự;

❖ Bảo vệ và hỗ trợ cho những người bảo vệ nhân quyền ở nước ngoài;

❖ Trách nhiệm và tiêu chuẩn cao đòi hỏi ở những người bảo vệ nhân quyền.

Điều quan trọng cần nhấn mạnh một lần nữa rằng những nỗ lực để hỗ trợ và bảo vệ những người bảo vệ nhân quyền cũng sẽ giúp bảo đảm việc thực hiện các tiêu chuẩn nhân quyền. Bảo vệ người bảo vệ và hỗ trợ họ trong công việc phải là trung tâm của chiến lược nhân quyền của các quốc gia, công việc của Liên Hiệp Quốc như một toàn thể và các hoạt động của các tổ chức phi chính phủ có liên quan. Hỗ trợ cho những người bảo vệ nhân quyền nên là một khía cạnh không thể thiếu của tất cả các hợp tác quốc tế trong bối cảnh dân chủ, phát triển và hình thức chuyển đổi tương tự.

A. Hành đng ca các Quc gia

Nghị quyết Đại hội đồng thường niên về Tuyên ngôn Người bảo vệ nhân quyền, bắt đầu từ năm 1998, đã kêu gọi tất cả các quốc gia thúc đẩy và phê chuẩn Tuyên ngôn. Nghị quyết thường niên của Ủy hội nhân quyền, bắt đầu vào năm 2000, cũng đã kêu gọi tất cả các quốc gia thực hiện Tuyên ngôn và hợp tác, giúp đỡ Đặc sứ. Nghị quyết này phản ánh một cam kết chính trị của quốc gia thành viên và cộng đồng quốc tế trong hành động. Gợi ý hành động cụ thể cho các Quốc gia trong các đoạn văn sau đây.

1. S dng Tuyên ngôn v Người bo v nhân quyn

❖ S phù hp ca pháp lut trong nước vi Tuyên ngôn: Đảm bảo rằng pháp luật trong nước phù hợp với Tuyên ngôn về Người bảo vệ nhân quyền. Đặc biệt chú ý đảm bảo rằng không có cản trở lập pháp để hạn chế người bảo vệ nhân quyền tiếp nhận tài trợ, sự độc lập, quyền tự do lập hội, hội họp và ngôn luận.

❖ Tuyên ngôn như là mt công c pháp lý quc gia: Việc thông qua Tuyên ngôn như một công cụ ràng buộc pháp lý quốc gia sẽ tăng cường tiềm năng của nó như một công cụ hỗ trợ cho nhân quyền và người bảo vệ nhân quyền. Đưa nó vào phạm vi pháp luật của Nhà nước sẽ tạo điều kiện thuận lợi áp dụng nó bởi tư pháp và tôn trọng nó bởi các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

❖ Thc hin Tuyên ngôn: Thực hiện các điều khoản của Tuyên ngôn, theo dõi tiến độ thực hiện và công bố báo cáo hai năm một lần cho thấy những bước đã được thực hiện và những hạng mục vẫn còn quan ngại. Xem xét việc phát triển, tham khảo ý kiến ​​với các tổ chức xã hội dân sự, và đưa ra một kế hoạch hành động để thực hiện Tuyên ngôn.

❖ Ph biến và m lp đào to v Tuyên ngôn: Phổ biến Tuyên ngôn các chương trình thông tin và đào tạo nhắm mục tiêu, ví dụ, những người bảo vệ nhân quyền, cán bộ, công chức nhà nước, các tổ chức liên chính phủ và các phương tiện truyền thông.

2. Bo v trong thc tế

❖ Giám sát: Đảm bảo rằng có một cơ chế dồi dào, mạnh mẽ, độc lập, như là Ủy hội nhân quyền quốc gia để nhận được thông tin từ những người bảo vệ nhân quyền về các hành vi vi phạm trong công việc nhân quyền của họ hoặc nhắm mục tiêu cá nhân họ. Hỗ trợ sự phát triển của một cơ chế khu vực giám sát quyền con người có thể bổ sung giám sát và bảo vệ người bảo vệ.

❖ Tư pháp và min tr trách nhim: Đảm bảo rằng người bảo vệ nhân quyền được hưởng sự bảo vệ đầy đủ của ngành tư pháp và vi phạm chống lại họ được điều tra kịp thời, đầy đủ, cung cấp khắc phục hợp lý.

❖ Vai trò ca các cơ quan chính quyn đa phương: Nhấn mạnh vai trò và trách nhiệm của các cơ quan chính quyền địa phương trong việc hỗ trợ và bảo vệ những người bảo vệ nhân quyền. Thực hiện Tuyên ngôn cần được bắt đầu ở cấp địa phương cũng như cấp quốc gia. Quá trình phân cấp của cơ quan nhà nước phải thừa nhận rằng trách nhiệm bảo vệ quyền con người là một phần quản trị của địa phương, cũng như các quốc gia. Các quan chức chính quyền địa phương có quyền tham dự vào các chương trình giáo dục quyền con người và cần được hỗ trợ và khuyến khích của chính quyền quốc gia để họ tôn trọng các tiêu chuẩn nhân quyền. Chính quyền địa phương được yêu cầu đóng góp thông tin cho các báo cáo quốc gia về thực hiện Tuyên ngôn.

❖ Hp tác vi Đc s: Gia hạn thư mời thăm quốc gia cho đặc sứ về Người bảo vệ nhân quyền, cũng như những người có nhiệm vụ theo thủ tục đặc biệt được tạo ra bởi Ủy hội nhân quyền. Đáp ứng kịp thời thông tin về các trường hợp mà Đặc sứ nêu ra và xem xét đề nghị đã đưa ra trong các báo cáo của Đặc sứ.

3. Hành đng bi các cơ quan nhà nước riêng bit

❖ Cơ quan lập pháp có thể áp dụng một chương trình nghị sự hỗ trợ Tuyên ngôn và bảo vệ nhân quyền, đặc biệt chú ý đảm bảo rằng pháp luật, ví dụ như về mặt an ninh quốc gia, không được sử dụng một cách bất chính đáng để hạn chế công việc của người bảo vệ nhân quyền; thiết lập một ủy ban quốc hội về người bảo vệ và khuyến khích các đại biểu quốc hội “chọn” người bảo vệ nhân quyền đang bị đe dọa và công khai biện hộ cho họ. Sáng kiến ​​này có thể được tiến hành thay mặt cho người bảo vệ trong phạm vi quốc gia cũng như ở các nước khác.

❖ Văn phòng của người đứng đầu Nhà nước và / hoặc Chính phủ có thể thành lập một tâm điểm cho những người bảo vệ nhân quyền, trong số những thứ khác, đảm bảo rằng tất cả các bộ của chính phủ thể hiện sự chào đón và hỗ trợ công việc của người bảo vệ nhân quyền có liên quan đến các khu vực trách nhiệm của họ .

❖ Bộ Ngoại giao có thể đảm bảo rằng các mối quan tâm của người bảo vệ nhân quyền làm việc tại các quốc gia khác được phản ánh trong chính sách đối ngoại của Chính phủ và hoạt động thương mại quốc tế; và cung cấp hỗ trợ người bảo vệ nhân quyền chạy trốn đàn áp ở các quốc gia khác bằng cách tạo điều kiện thuận lợi cho nhập cảnh và tạm thời cư ngụ. Một số chính phủ đã áp dụng chính sách chính thức về người bảo vệ nhân quyền và chỉ thị cho các đại sứ quán cung cấp sự hỗ trợ đặc biệt cho họ.

❖ Bộ Nội vụ có thể đảm bảo rằng tất cả các quan chức an ninh nội bộ, bao gồm cả cảnh sát, kinh qua đào tạo nhân quyền và rằng họ đang ủng hộ vai trò của người bảo vệ nhân quyền và các quyền và trách nhiệm được xác định trong Tuyên ngôn.

B. hành đng ca các tác nhân ngoài nhà nước, bao gm c t chc xã hi dân s và khu vc tư nhân

❖ Các phương tin truyn thông có thể thực hiện một vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ những người bảo vệ nhân quyền bằng cách phổ biến Tuyên ngôn, báo cáo về hành vi vi phạm đã xảy ra đối với người bảo vệ nhân quyền và duy trì sự ủng hộ của công chúng cho công việc của họ. Các sáng kiến ​​nhằm tăng cường vai trò của các phương tiện truyền thông trong vấn đề này có thể được thực hiện bởi các tổ chức truyền thông và các tổ chức phi chính phủ khác và có thể liên quan đến đào tạo nhân quyền hoặc đảm bảo truy cập được thông tin về nhân quyền một cách đều đặn và có tiến bộ, thông qua phương tiện truyền thông. Các phương tiện truyền thông có thể nỗ lực đặc biệt để chống lại bất kỳ cố tình nào nói xấu những người bảo vệ nhân quyền, ví dụ như báo cáo kịp thời thách thức sai trái, cáo buộc người bảo vệ là những kẻ khủng bố, tội phạm hoặc chống lại Nhà nước.

❖ Các tp đoàn xuyên quc gia cần phải chú ý tới những mối quan tâm chính đáng của những người bảo vệ nhân quyền khi được bày tỏ với họ. Đặc biệt họ nên cẩn thận không yêu cầu hoặc khuyến khích, công khai hoặc ngầm, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền đàn áp người bảo vệ nhân quyền vì chỉ trích các hoạt động của các tập đoàn xuyên quốc gia. Các tập đoàn cũng có thể bày tỏ mối quan tâm với cơ quan có thẩm quyền về các hành vi vi phạm đối với những người bảo vệ nhân quyền, ví dụ như khi đàm phán thương mại và các thoả thuận khác với Nhà nước.

❖ Trong phát triển cách tiếp cận người bảo vệ nhân quyền, các tập đoàn xuyên quốc gia và các tổ chức tư nhân khác có thể tham khảo Tuyên ngôn về người bảo vệ nhân quyền và các nguyên tắc của Khế ước toàn cầu Liên Hiệp Quốc (UN global Compact).

❖ Mng lưới h tr: Xã hội dân sự nói chung có thể thiết lập mạng lưới giám sát không chính thức để đảm bảo rằng, bất cứ khi nào một người bảo vệ nhân quyền gặp phải mối đe dọa từ một hành vi vi phạm, thì thông tin nhanh chóng được chia sẻ trong nhóm rộng. Việc giám sát như vậy có thể có một vai trò bảo vệ mạnh mẽ, giúp ngăn chặn vi phạm. Mạng lưới nên được thành lập ở các cấp địa phương, quốc gia và khu vực. Cũng cần có liên kết với các cơ chế quốc tế có liên quan, chẳng hạn như các tổ chức nhân quyền phi chính phủ của quốc tế.

C. Hành đng ca các y ban, văn phòng và chương trình ca LHQ

Nghị quyết Đại hội đồng thường niên về Tuyên ngôn Người bảo vệ nhân quyền yêu cầu tất cả các cơ quan liên quan, tổ chức của LHQ, trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình, cung cấp tất cả các trợ giúp có thể, và hỗ trợ cho Đặc sứ về người bảo vệ nhân quyền. Ngoài ra, một loạt sáng kiến của LHQ ​​như sự ủng hộ của Tổng thư ký về việc lồng ghép nhân quyền vào chương trình phát triển của LHQ, tiến trình cải cách LHQ và Chiến dịch Thiên niên kỷ để thúc đẩy mục tiêu phát triển đã được đồng ý bởi các quốc gia tại Hội nghị thượng đỉnh Thiên niên kỷ năm 2000, tất cả khuyến khích, và trong một số trường hợp, yêu cầu LHQ mạnh mẽ tham gia thực hiện các tiêu chuẩn nhân quyền. Có liên kết mạnh mẽ giữa vai trò và mục tiêu của những người bảo vệ nhân quyền và những người thuộc những Đội quốc gia của LHQ (UN Country Teams). Trong thực tế, Đặc sứ ghi trong báo cáo năm 2003 cho Ủy hội nhân quyền rằng nhiều nhân viên của Liên hợp quốc là những người bảo vệ nhân quyền và người bảo vệ nhân quyền thường là đối tác quan trọng của Liên hợp quốc ở cấp quốc gia. Do đó hỗ trợ bởi hệ thống Liên Hiệp Quốc như một tổng thể đối với Tuyên ngôn về người bảo vệ nhân quyền, và đặc biệt là Đội Quốc gia, hỗ trợ cho các mục tiêu cốt lõi của LHQ.

1. cp quc gia

Đội Quốc gia nên hoạt động tích cực trong việc thực hiện Tuyên ngôn và cung cấp hỗ trợ, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, để bảo vệ nhân quyền. Hành động cụ thể có thể bao gồm:

❖ Thúc đẩy Tuyên ngôn, phổ biến và dịch sang các ngôn ngữ địa phương, và áp dụng các quy định của nó vào luật pháp quốc gia;

❖ Tổ chức các cuộc họp riêng giữa những người đứng đầu văn phòng của LHQ ở các quốc gia và những người bảo vệ nhân quyền trong nước (bao gồm cả những người ở trong các tổ chức xã hội dân sự và Nhà nước), trong đó người bảo vệ có thể trình bày mối quan tâm về nhân quyền và khuyến nghị liên quan đến nhiệm vụ của các cơ quan quốc gia, các chương trình hoặc các cơ quan hữu quan của LHQ;

❖ Ghi chú mối quan tâm về nhân quyền có ảnh hưởng đến nhiệm vụ ở các quốc gia của Liên Hợp Quốc và nêu những mối quan tâm với các cơ quan Nhà nước có liên quan;

❖ Cho phép những người bảo vệ nhân quyền làm việc với các tổ chức phi chính phủ đã được thừa nhận về nhân quyền để sử dụng các cơ sở của Liên hợp quốc, chẳng hạn như trung tâm hội nghị, tổ chức các chương trình đào tạo quyền con người hoặc hội thảo tương tự;

❖ Lưu ý các khuyến nghị liên quan được thực hiện bởi đặc sứ về người bảo vệ nhân quyền và báo cáo viên đặc biệt của LHQ.

Các quan chức trong đội các quốc gia của LHQ mà công việc có thể liên quan đặc biệt với người bảo vệ nhân quyền (tùy thuộc vào quốc gia và văn phòng) bao gồm:

❖ Đại diện thường trú hoặc Điều phối thường trú của LHQ;

❖ Thủ trưởng các văn phòng và các chương trình Liên Hiệp Quốc , bao gồm cả ILO, OHCHR, UNAIDS, UNDP, UNESCO, UNHCR, UNICEF, UNIFEM, WFP và WHO;

❖ Điều phối viên Chương trình, quan chức bảo vệ và quan chức về nhân quyền (đặc biệt là trong UNHCR, UNICEF, OHCHR và ILO);

❖ Nhân viên chịu trách nhiệm liên lạc với các tổ chức xã hội dân sự;

❖ Nhân viên làm việc về quản trị tốt;

❖ Nhân viên chịu trách nhiệm cho các chiến dịch giáo dục và thông tin.

2. cp đ khu vc và quc tế

Ở cấp độ khu vực và quốc tế, hệ thống Liên Hiệp Quốc có thể giúp đỡ rất nhiều cho những người bảo vệ nhân quyền. Hành động cụ thể có thể bao gồm:

 ❖ Đảm bảo rằng sự tập trung ở người bảo vệ nhân quyền, và bản Tuyên ngôn, được bao gồm trong chương trình đào tạo quốc tế và khu vực cho nhân viên;

❖ Phân tích vai trò của người bảo vệ nhân quyền trong việc hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ, chương trình của cơ quan LHQ, và xác định bất kỳ vấn đề hạn chế sự hỗ trợ của người bảo vệ cho nhiệm vụ đó;

❖ Đảm bảo rằng tập trung hỗ trợ cho những người bảo vệ nhân quyền được bao gồm trong các tài liệu chính sách;

❖ Duy trì liên lạc với các tổ chức khu vực và mạng lưới người bảo vệ nhân quyền về các vấn đề nhân quyền liên quan phù hợp với nhiệm vụ cụ thể của LHQ. Duy trì nhận thức rằng người bảo vệ có thể cần bất kỳ sự bảo vệ nào và vận động hỗ trợ của họ;

❖ Tiếp nhận và phân tích các báo cáo và khuyến nghị của Đặc sứ về người bảo vệ nhân quyền và chuyển đến các văn phòng quốc gia có liên quan.

D. Hành đng ca nhng người bo v nhân quyn

Như đã thảo luận trước đó trong Fact Sheet này, người bảo vệ quyền con người được tìm thấy trong các cơ quan Nhà nước, trong xã hội dân sự, khu vực tư nhân và rất nhiều hình thức khác. Vì vậy, các phần trước từ A đến C được diễn giải về người bảo vệ nhân quyền cũng như các loại hình rộng lớn hơn của các tác nhân nhà nước, ngoài nhà nước và liên chính phủ. Phần cuối cùng này cung cấp một số gợi ý bổ sung cho hành động của những người bảo vệ nhân quyền như là một nhóm.

1. Tính cht công vic

❖ Thiết lập và duy trì tính công bằng và minh bạch.

❖ Thiết lập thực hành chuyên nghiệp để báo cáo về vi phạm nhân quyền.

❖ Xây dựng uy tín thông qua báo cáo chính xác.

❖ Trợ giúp để đảm bảo rằng các tổ chức nhân quyền khác duy trì tiêu chuẩn cao tương tự.

❖ Một khi môi trường, luật pháp quốc gia tôn trọng Tuyên ngôn về người bảo vệ nhân quyền và các thiết chế quốc tế về quyền con người khác, đảm bảo rằng luật pháp và các quy định liên quan được tôn trọng bởi những người bảo vệ nhân quyền, ví dụ, việc đăng ký các tổ chức phi chính phủ.

2. Đào to

❖ Tổ chức thường xuyên hội thảo đào tạo quyền con người cho chính mình và các đồng nghiệp và cũng có thể cho người khác, chẳng hạn như cảnh sát, nhà báo, giáo viên và công chúng nói chung. Đào tạo cho những người bảo vệ nhân quyền bao gồm đào tạo về chuyên nghiệp hóa công việc của họ cũng như các biện pháp phòng ngừa an toàn có liên quan.

❖ Những sự kiện như thế này có thể phục vụ mục đích thu hút thêm sự chú ý các mối bận tâm nhân quyền và công việc của những người bảo vệ nhân quyền.

3. Mng lưới và kênh thông tin liên lc

❖ Tạo mạng lưới hỗ trợ giữa những người bảo vệ nhân quyền và các tác nhân quan trọng khác, chẳng hạn như các phương tiện truyền thông, nhà thờ, xã hội dân sự nói chung và tác nhân có liên quan của khu vực tư nhân. Mạng lưới đặc biệt quan trọng tại các cấp địa phương, quốc gia và khu vực, nhưng cũng rất hữu ích ở cấp quốc tế.

❖ Mạng lưới có thể được sử dụng để giám sát sự an toàn của những người bảo vệ nhân quyền, nhanh chóng phổ biến thông tin về một người bảo vệ có nguy cơ và cũng có thể đảm bảo rằng cộng đồng người bảo vệ là rộng lớn và đại diện đầy đủ các quyền con người. Khi sử dụng mạng để truyền tải thông tin về vi phạm nhân quyền nói chung, người bảo vệ nên xác định các đối tác chủ chốt của họ và cung cấp cho họ thông tin với hình thức có thể sử dụng dễ dàng.

❖ Các kênh truyền thông có thể bao gồm một chiến lược phổ biến cho cộng đồng.

4. Phân tích

❖ Xác định rõ những vấn đề cơ bản mà những người bảo vệ nhân quyền ở các quốc gia cụ thể đang đối mặt và phát thảo các khuyến nghị cho các chính quyền có liên quan về phương cách giải quyết vấn đề như thế nào.

 5. ng h mt nhà nước ci thin s bo v quyn con người

❖ Vận động bổ nhiệm các viên chức đã qua đào tạo quyền con người vào các vị trí chủ chốt như Bộ trưởng Bộ Tư pháp, các thẩm phán chính yếu và các công tố viên, cảnh sát trưởng …

❖ Thúc đẩy việc thành lập nhà nước và các tổ chức độc lập nhằm thực hiện và bảo vệ các tiêu chuẩn nhân quyền.

❖ Khuyến khích các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền điều tra vi phạm nhân quyền và đôn đốc chấm dứt việc không bị trừng phạt.

6. Bo v chiến lược

❖ Vạch ra chiến lược và cách thức bảo vệ khẩn cấp những người bảo vệ nhân quyền đang đối mặt với các mối đe dọa. Một chiến lược nên bao gồm các tiêu chí để quyết định mức độ nguy hiểm mà thông tin đến các mạng lưới bảo vệ khu vực và quốc tế, theo đó mối quan tâm lớn phải được thực hiện theo như tính chính xác và đầy đủ của thông tin.

❖ Một chiến lược bảo vệ nên bao gồm thông báo các trường hợp cho đặc sứ về người bảo vệ nhân quyền.

7. S dng Tuyên ngôn v người bo v nhân quyn

❖ Sử dụng tối đa có thể Tuyên ngôn này để hình thành một phần của bất kỳ chiến lược về người bảo vệ nhân quyền.

❖ Tuyên ngôn này có thể được phổ biến và là đối tượng của các chiến dịch đào tạo, và những người bảo vệ nhân quyền có thể biện hộ cho nó được đưa vào luật pháp quốc gia hoặc cho một kế hoạch hành động để thực hiện nó, phù hợp với tình hình địa phương.

@VNHRDs

(Source: Fact Sheet No.29, Ch. 4, the Office of the UN High Commissioner for Human Rights)

Advertisements