Tiếng Việt

Ủy Ban Nhân Quyền Việt Nam(UBNQVN) được thành lập đầu tháng 12 năm 2006. Sau một thời gian hoạt động ngắn ngủi, một số thành viên bị bắt giam, một số phải đi tị nạn chính tri ở nước ngoài. Do vậy UBNQVN đã tạm dừng hoạt động từ tháng 4 năm 2007. Nay, với nhu cầu cấp thiết về phổ biến kiến thức nhân quyền, bảo vệ và thúc đẩy nhân quyền tại Việt Nam. UBNQVN đã quyết định khôi phục lại hoạt động.

UBNQVN là một tổ chức phi chính phủ, bất vụ lợi và có hoạt động độc lập với tất cả các tổ chức và đảng phái chính trị để bảo vệ nhân quyền của người Việt Nam. UBNQVN không phải là một tổ chức chính trị và cũng không có các mục tiêu chính trị. Cơ sở hoạt động của UBNQVN thuần túy là bản Tuyên ngôn Nhân quyền Quốc tế và các công ước quốc tế của LHQ, Hiến pháp Việt Nam và các cam kết của chính phủ Việt Nam về nhân quyền với cộng đồng quốc tế. Tôn chỉ của UBNQVN là hoạt động ôn hòa, bất bạo động trong tinh thần đối thoại và bao dung. Và với phương thức “Vận động vì quyền con người”.

UBNQVN hoạt động với các mục đích như sau:

–          Phổ biến các kiến thức về quyền con người được qui định trong Hiến pháp, pháp luật và các Công ước quốc tế tới mọi từng lớp nhân dân;

–          Đưa tin về các vụ việc có liên quan đến nhân quyền tới các cơ quan hữu quan;

–          Vận động cho sự tôn trọng, bảo vệ và thúc đẩy nhân quyền tại Việt Nam.

Thành viên của UBNQVN: Bất cứ người Việt Nam nào ở trong cũng như ngoài nước mà tôn trọng và thực hiện đúng tôn chỉ, phương thức và mục đích hoạt động của UBNQVN, có thể trở thành thành viên chính thức hoặc thành viên danh dự của UBNQVN.

Với những mục đích hoạt động như trên, UBNQVN mong muốn nhận được hợp tác, ủng hộ và giúp đỡ của đồng bào Việt Nam ở trong và ngoài nước. Sự ủng hộ và hợp tác của chính phủ và các cơ quan hữu quan của Việt Nam. Sự ủng hộ và giúp đỡ từ chính phủ các nước, các tổ chức quốc tế bảo vệ nhân quyền.