Montagnard Prisoners

DANH SÁCH TÙ NHÂN NGƯỜI Ê ĐÊ TẠI NHÀ TÙ NAM HÀ(KHU A VÀ C)

(có khoảng 40 tù nhân Gia Lai, không có thông tin cá nhân chính xác)

Số TT Họ và tên SN Tôn giáo Ngày bắt Án tù Địa chỉ Ghi chú
1 Y Yuăn Byă 1966 Tin Lành 22/10/2003 11 Buôn Buôr, Hoà Xuân, BMT, Đắc Lắc.(A) Sắp hết án(trong năm 2012)
2 Y Ang Knul 1964 Tin Lành 8/1/2005 11 Buôn Puhuê, Ea Ktur, Cư kuin, Đắc Lắc.(A)  
3 Y Tlup Adrơng 1952 Tinh Lành 20/10/2003 12 Buôn Kmrông Prong B, Ea Tu, BMT, Đắc Lắc.(A)  
4 Y Jut Eban 1973 Tin lành 23/1/2004 11 Buôn Pốc, Ea Pốc Cư M’gar, Đắc Lắc.(C) Hết án cuối 2012
5 Y Nghinh Niê 1975 Tin Lành 23/8/2004 11 Buôn Pốc, Ea Pốc Cư M’gar, Đắc Lắc.(C) Hết án cuối 2012
6 Y Ruih Êban 1960 Tin lành 19/2/2005 10 Buôn Kdun Cư Êbur, BMT, Đắc Lắc Lắc.(C)  
7 Y Jon Ênuol 1976 Tin Lành 29/1/2003 11 Buôn Kdun Cư Êbur, BMT, Đắc Lắc Lắc.(C) Hết án cuối 2012

 DANH SÁCH TÙ NHÂN Ê ĐÊ TẠI NHÀ TÙ NGHỆ AN

(có 4 tù nhân Gia Lai, không có thông tin cá nhân)

Số TT Họ và Tên SN Tôn giáo Ngày bắt Năm tù Địa chỉ Ghi chú
1 Y Ngun Knul 1968 Tin lành 29/4/2004 18 Buôn Êcam, thị trấn buôn Trấp, Krông Ana, Đắc Lắc  
2 Y Dôn Bya 1974 Tin lành 9/3/2004 13 Buôn jung Ea Ktur, Cư kuin Đắc Lắc  
               

 DANH SÁCH TÙ NHÂN Ê ĐÊ TẠI NHÀ TÙ THÁI NGUYÊN

(có 5 tù nhân Gia Lai, không có thông tin cá nhân)

Số TT Họ và Tên SN Tôn giáo Ngày bắt Năm tù Địa chỉ Ghi chú
1 Y Rít Niê 1973 Tin lành 10/4/2004 12 Buôn Pốc, Ea Pốc, Cư M’gar, Đắc Lắc.  
2 Y Jim Êban 1964 Tin lành 18/7/2004 13 Buôn Sut Hluot, Cư Suê, Cư M’gar, Đắc Lắc  
3 Y Bhem Kpor 1962 Tin lành 19/7/2004 10 Buôn PuHuê, Ea Ktur, Krông Ana, Đắc lắc Hết án cuối 2012
4 Y Kur Bdap 1971 Tin lành 28/7/2004 17 Buôn Khit, Ea Bhốk, Cư kuin, Đắc Lắc.  
5 Y Kuơ Bya 1955 Tin Lành 19/12/2002 13 Buôn Ko Mleo, Hoà Thắng, BMT, Đắc Lắc.  

DANH SÁCH TÙ NHÂN Ê ĐÊ TẠI NHÀ TÙ THANH HÓA

Số TT Họ và Tên SN Tôn giáo Ngày bắt Năm tù Địa chỉ Ghi chú
1 Y’Sok Mlô 1958 Tin lành (1)-2002

(2)- 20/8/2008

(1)-6

(2)-9

Buôn Êa Kjoh,Buôn Hồ,huyện Krông Buk Đăk Lăk  
2 Y’Chíu Bkrông 1984 Tin lành 10/4/2004 11 Buôn Cuê Krang, xã Băng Adrênh , huyện Krông Ana, Đăk Lăk  
3 Y’Thíu Bkrông 1982 Tin lành   11 Buôn Cuê Krang, xã Băng Adrênh , huyện Krông Ana, Đăk Lăk  
4 Y’Tân Bkrông 1969 Tin lành 10/4/2004 11 Buôn Tông Ju, xã Êa Kao, Tp.Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk  
5 Rô chăm Sông 1968 Tin lành 6/8/2008 7 Buôn Tuôr B, xã Drai Săp, huyện Krông Ana, Đăk Lăk  
6 Y’chuăn Mlô 1989 Tin lành 2008 9 Buôn Chuor Knia, huyện Buôn Đôn, Đăk Lăk  
7 Y’Thuăn Byă 1988 Tin lành 2008 9 Buôn Chuôr Knia, huyện Buôn Đôn, Đăk Lăk  
8 Y’Blao Kpôr 1964 Tin lành Đ1. 2002   Đ2.11/8/2008 (1)-5,5

(2)-9

Buôn Tuôr B, xã Drai Săp, huyện Krông Ana, Đăk Lăk  

 DANH SÁCH TÙ NHÂN Ê ĐÊ TẠI NHÀ TÙ PHÚ YÊN

Số TT Họ và Tên SN Tôn giáo Ngày bắt Năm tù Địa chỉ Ghi chú
1 Y’Dhoăn Byă 1975 Tin lành 2007 8 Buôn Êmăp, xã Ea Poc, huyện Cư Mgar, Đắc Lắc  
2 Y’Jon Niê 1973 Tin lành 29/10/2010

 

3 Buôn Sut Mđưng, xã Cư Suê, huyện Cư Mgar, Đắc Lắc  
3 Y’Kon  Niê 1983 Tin lành 6/10/2010

 

5 Buôn Sut Mđưng, xã Cư Suê, huyện Cư Mgar, Đắc Lắc  
4 Y’Huông Niê 1963 Tin lành 13/9/2010 5 Buôn Đrao, xã Cư Né , huyện Krông Buk, Đăk Lăk  
5 Y Phú Niê 1962 Tin lành 8-2010 5 Buôn Đrao, xã Cư Né,  
6 Y Huong Bya 1963 Tin lành 2010 6 Buôn Đrao, xã Cư Né , huyện Krông Buk, Đăk Lăk  
7 Y Muk Nie 1970 Tin lành 2001/2011 5/9 Buôn B2, thị trấn ea sup, huyên ea sup  

 DANH SÁCH TÙ NHÂN Ê ĐÊ TẠI NHÀ TÙ ĐẮC LẮC

Số TT Họ và Tên SN Tôn giáo Ngày bắt Năm tù Địa chỉ Ghi chú
1 Y Pher HDruê

1979

Tin lành

31/07/2004

12

Buôn Ea Khit, Ea Bhốk, Cư kuin, Đắc Lắc.(ĐL)  
2 Y Yoan Hmok

1981

Tin lànhhăng, Đắc lắc Gia Lai, không có thông tin cá nhân chính xác)

08/02/2005

8

Buôn Hra, Ea Hning Xã Dray Bhăng Cư kuin, Đắc Lắc.(ĐL)  
3 Y Quynh Bya   Tinh lành 23/2/2012   Buôn Khít, xã Ea Bhốt, huyện Cư Kuin, Đắc lắc  

 DANH SÁCH TÙ NHÂN Ê ĐÊ TẠI NHÀ TÙ BÌNH DƯƠNG

Số TT Họ và Tên SN Tôn giáo Ngày bắt Năm tù Địa chỉ Ghi chú
1 Y’Ngôch Niê 1973 Tin lành 2007 10 Buôn Mui, xã Cư Né, Huyện Krông Buk, Đắc Lắc  
2 Y’Nhơn Adrơng 1968 Tin lành 5/5/2008 9 Buôn Tung Thăng, xã Ea Ral, huyện Ea Hleo, Đắc Lắc  
3 Y’Păm Adrơng 1961 Tin lành 2005 9 Buôn  Cuor Dăng, xã Cuor Dăng, TP Buôn Mê Thuật, Đắc Lắc  
4 Nay Toar 1981 Tin lành 2008 8 Buôn Kreh, Xã Ea Knuech, huyện Krông Pach, Đắc Lắc  
5 Nay Mông   Tin lành     Huyện Krong Năng, Đắc lắc